Salinda Phú Quốc

Salinda Phú Quốc

 

Thời gian thi công:
Địa điểm: Quận 3, TP.HCM